Statut Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

Ogólna charakterystyka Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej

 1. Zespół Szkół nr 4 im. Armii Krajowej, zwany dalej Szkołą, z siedzibą przy ulicy Janusza Kusocińskiego nr 3, 70 – 237 Szczecin tworzą:

  • Gimnazjum nr 22

  • Technikum Kolejowe

  • XV Liceum Ogólnokształcące

  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4

 2. Zespół Szkół nr 4 w Szczecinie posiada:

  • warsztaty szkolne,

  • internat wraz z stołówką,

  • bibliotekę i czytelnię,

  • gabinet lekarski,

  • zespół obiektów sportowych w postaci dwóch sal gimnastycznych i urządzeń towarzyszących.

 3. Organem prowadzącym Szkołę jest Rada Miasta Szczecin.

 4. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

 5. Statutowa działalności Szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.

 6. Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej z dotacji, z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów, a także z zysków uzyskanych z działalności gospodarczej.

 7. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji określają odrębne przepisy.

 8. Szkoła gwarantuje wszystkim uczniom równe prawa bez względu na narodowość, pochodzenie społeczne, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne.

 9. Szkoła czyni wszystko, aby uczniom stworzyć optymalne warunki dla ich intelektualnego, kulturalnego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju.

 

§ 2

Cykl kształcenia

Czas trwania cyklu kształcenia w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej wynosi:

 1. W Technikum Kolejowym na podbudowie gimnazjum: 4 lata

 2. W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 na podbudowie gimnazjum: 3 lata lub 2 lata w zależności od zawodu.

 3. W XV Liceum Ogólnokształcącym na podbudowie gimnazjum: 3 lata.

 4. W Gimnazjum nr 22 cykl kształcenia wynosi 3 lata.

 5. Każdy rok kształcenia we wszystkich szkołach Zespołu Szkół nr 4 podzielony jest na dwa semestry.

 6. Uczniowie są klasyfikowani na koniec każdego semestru i promowani na koniec każdego roku szkolnego.

 7. W trakcie cyklu kształcenia Szkoła wystawia uczniom na zakończenie roku szkolnego świadectwo promocyjne do następnej klasy.

 8. Na zakończenie cyklu kształcenia absolwentom gimnazjum Szkoła wystawia świadectwo ukończenia gimnazjum.

 9. Uczniom technikum, liceum i zasadniczej szkoły zawodowej Szkoła wydaje świadectwo ukończenia szkoły, jeżeli ukończyli klasę programowo najwyższą z wynikiem pozytywnym.

 10. Absolwenci technikum i liceum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 11. Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych określa Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i organizacji egzaminów zewnętrznych.

 12. Absolwenci Technikum Kolejowego i absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej w celu uzyskania tytułu zawodowego mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Zasady przeprowadzania tych egzaminów określają odrębne przepisy.

 

§ 3

Uczniowie Szkoły

 1. Młodzież w wieku do lat osiemnastu z mocy ustawy podlega obowiązkowi szkolnemu.

 2. Uczniami Szkoły stają się kandydaci:

  • do Gimnazjum, którzy są zameldowani we właściwym dla Szkoły obwodzie, a także Ci, którzy spełnili określone przez Szkołę wymagania zawarte w regulaminie przyjęć (miejsce zameldowania nie ma tu znaczenia),

  • kandydaci do klasy pierwszej Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej powinni wykazać się odpowiednim stanem zdrowia stwierdzonym świadectwem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza.

 3. Szczegółowe warunki rekrutacji do Gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych określają regulaminy rekrutacji.

 4. Kandydaci, którzy odpowiednio spełnili warunki określone w pkt. 2 są przyjmowani do klasy pierwszej odpowiedniej szkoły.

 5. Kandydat przyjęty do Gimnazjum pozostaje uczniem Szkoły do czasu ukończenia Gimnazjum, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy osiemnaście lat.

 6. Kandydat przyjęty do jednej ze szkół ponadgimnazjalnych pozostaje uczniem Szkoły do czasu ukończenia danego typu szkoły, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy dwadzieścia dwa lata.

II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 4

Kształcenie

Szkoła umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły lub zdawania egzaminu dojrzałości. W Szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata takich jak: globalizacja, wymiana informacji, postęp naukowo – techniczny i lepsze zrozumienie świata ludzi i siebie.

Działalność edukacyjną szkoły określają:

 1. Szkolny Zestaw Programów Nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy obejmuje całą działalność Szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

 2. Program Wychowawczy Szkoły, który obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, realizowany przez wszystkich nauczycieli

 3. Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwijających się uczniów, który w sposób całościowy określa treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

 4. Szkoła realizuje podstawy programowe nauczania ustalone dla każdego cyklu kształcenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 5. Wybitnie zdolni uczniowie Szkoły mają prawo do indywidualnego programu i cyklu kształcenia. Odpowiedniego zezwolenia udziela Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 6. Szkoła organizuje i prowadzi nadobowiązkowe zajęcia przedmiotowe – koła przedmiotowe.

 7. Szkoła zaopatruje uczniów gimnazjum w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, zgodnie z harmonogramem określonym w art. 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. , poz. 811 z późn. zm.); Szczegóły określają Szkolne Procedury korzystania z bezpłatnych podręczników.

 8. Szkoła umożliwia:

  • rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów i czynnie wspiera ich udział we wszelkiego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

  • zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuacją nauki w następnym etapie kształcenia,

  • rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

  • znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającemu wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym).

 

§ 5

Kształcenie i wychowanie prospołeczne

 1. Szkoła realizuje nauczanie i wychowanie prospołeczne uczniów w formie programowych ścieżek edukacyjnych polegających na akcentowaniu podstawowych zagadnień prozdrowotnych, ekologicznych, europejskich, regionalnych, filozoficznych, obrony cywilnej, edukacji czytelniczej i medialnej i wychowania do życia w rodzinie. Realizacja ścieżek edukacyjnych jest zadaniem nauczycieli wszystkich przedmiotów. Dokonywane jest poprzez włączenie do własnych programów treści poszczególnych ścieżek i poprzez wspólne opracowywanie projektów edukacyjnych. Zadania edukacyjne (zarówno dydaktyczne jak i wychowawcze) realizowane są przez współdziałanie, którego efektem jest kształcenie określonych kompetencji, zgodnie z przyjętym systemem wartości, jakie powinny wynieść ze szkoły uczniowie.

 2. Szkoła realizuje program wychowawczy obejmujący wszystkich uczniów Szkoły w całym cyklu kształcenia, w ramach którego m.in.:

  • umożliwia uczniom podtrzymanie ich poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, kładąc przy tym nacisk na utrwalenie w tym względzie tolerancji,

  • organizuje lub wspiera zbiorowe uczestnictwo uczniów w różnych wartościowych i kształcących imprezach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i turystycznych,

  • nawiązuje kontakty z innymi szkołami.

 3. Szkoła organizuje i przywiązuje dużą wagę do nauki religii lub etyki.

 4. W przygotowaniu zawodowym Szkoła uwzględnia konieczność nowoczesnego kształcenia przyszłego pracownika z uwzględnieniem właściwej postawy etyczno – moralnej.

 5. Szkoła czyni starania, by uczniowie poznali zagadnienia postępu technicznego, ekonomicznego, racjonalizatorskiego, wynalazczości, bezpieczeństwa pracy.

 6. Szkoła zapewnia uczniom wykształcenie ogólne umożliwiające podjęcie studiów wyższych (po złożeniu egzaminu maturalnego), a w technikum i zasadniczej szkole – zawodowe niezbędne do wykonywania zawodu.

 

§ 6

Pomoc i opieka

 1. Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub zawodu poprzez organizację:

  • spotkań i zajęć z pracownikami naukowymi wyższych uczelni,

  • spotkań z pracownikami biur pracy, zakładów pracy, firm marketingowych itp.

 2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Szkoły. I tak Szkoła:

  • udziela uczniom pomocy w razie trudności w nauce,

  • udziela uczniom pomocy pedagogiczno - psychologicznej,

  • umożliwia spożywanie posiłków,

  • sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia

 3. Szkoła stwarza odpowiednie warunki nauczania i pobytu uczniom niepełnosprawnym.

§ 7

Środowisko dydaktyczno – wychowawcze

Dla możliwie najefektywniejszego realizowania wszystkich celów i zadań Szkoła kształtuje swoje środowisko dydaktyczno – wychowawcze odpowiednio do warunków Szkoły, a przede wszystkim do potrzeb uczniów. W tych ramach Szkoła:

 1. Podporządkowuje całą swoją strukturę organizacyjną wyłącznie dydaktyczno – wychowawczym celom i zadaniom, kierując się przy tym dobrem uczniów.

 2. Zatrudnia wyłącznie nauczycieli z wysokimi kwalifikacjami pedagogicznymi i takich, którzy przestrzegają podstawowych zasad moralnych i etycznych oraz spełniają odpowiednie warunki zdrowotne.

 3. Zatrudnia kompetentnych i kulturalnych pracowników administracji i obsługi niezbędnych dla prawidłowego i przyjaznego uczniom bieżącego funkcjonowania Szkoły i dla bezpiecznego oraz estetycznego utrzymania jej bazy lokalowej.

 4. Ma wypracowane systemy

  • monitorowania i diagnozowania zachowań uczniów,

  • informowania i konsultowania rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o sprawach zachowania i postępów w nauce ich dzieci.

 5. Szkoła organizuje i realizuje proces dydaktyczny i wychowawczy z przedmiotów objętych planem nauczania przedmiotów obowiązkowych.

 6. Szkoła otacza uczniów opieką wychowawców klas, a w przypadku zamiejscowych opieką wychowawców internatu.

 7. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne sportowe, artystyczne, turystyczne i inne rozwijające zainteresowania młodzieży.

 8. Szkoła organizuje różne konkursy przedmiotowe i zawodowe dla rozwoju zainteresowań uczniów i pogłębiania ich wiedzy.

 9. Dyrekcja Szkoły ściśle współdziała z Radą Szkoły, Radą Rodziców i szkolnymi organizacjami młodzieżowymi.

 10. Szkoła jest zobowiązana do przeprowadzenia szkoleń wstępnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, instruktaży warsztatowych i bezpieczeństwa zajęć w pracowniach. Szkoła współuczestniczy w organizowaniu zbiorowych ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 11. Szkoła jest zobowiązana do objęcia nadzoru i opieki uczniów w trakcie trwania wszelkich zajęć, a w czasie przerw poprzez pełnienie przez nauczycieli dyżurów i dyżurów pełnionych przez młodzież klas starszych; dyżury nauczycieli odbywają się według harmonogramu (planu dyżurów) opracowanego na cały rok szkolny.

 12. Młodzież będąca w szczególnie trudnej sytuacji z powodu warunków rodzinnych objęta jest opieką pedagoga szkolnego, a w sytuacji trudności materialnych objęta jest pomocą w formie stypendiów lub zapomóg w miarę posiadania środków finansowych Szkoły lub Rady Rodziców.

 13. Szkoła uczestniczy w zapewnieniu, w miarę możliwości, uczniom zamiejscowym zamieszkanie w internacie, a ponadto pomaga w umieszczeniu uczniów na stancjach, nad którymi roztacza opiekę wychowawczą.

 

III. ORGANY SZKOŁY

§ 8

Rodzaje organów Szkoły

Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły

 2. Rada Pedagogiczna

 3. Rada Szkoły

 4. Rada Rodziców

 5. Samorząd Uczniowski

§ 9

Dyrektor Szkoły

 1. Szkołą kieruje Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej określany dalej jako Dyrektor Szkoły, powoływany na to stanowisko przez organ prowadzący Szkołę.

 2. Wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych ustawą; Dyrektor Szkoły w szczególności:

  • kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą szkoły,

  • sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

  • przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

  • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej, które są niezgodne z ustawą lub obowiązującym prawem w ogóle i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący Szkołę,

  • powierza stanowiska wicedyrektorów Szkoły i odwołuje z nich, zasięgając w tym względzie opinii organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej,

  • powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących komisji przedmiotowych i odwołuje ich z tych funkcji,

  • zatrudnia i zwalnia pracowników szkoły,

  • opracowuje arkusz organizacyjny,

  • dba o powierzone mienie,

  • dokonuje oceny pracy nauczycieli,

  • realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy – Karta Nauczyciela,

  • kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą,

  • reprezentuje Szkołę na zewnątrz,

  • współpracuje z Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,

  • rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy poszczególnymi organami Szkoły

  • przestrzega postanowień statutu Szkoły w sprawie rodzajów nagród i kar stosowanych wobec uczniów,

  • podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonymi przepisami,

  • prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,

  • wyznacza terminy egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.

 3. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do wszystkich zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami i podejmuje decyzje:

  • w sprawach zatrudniania i zwalniania

  • przyznawania nagród oraz wymierzania kar dyscyplinarnych

  • występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

 4. Dyrektor Szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Regulaminie Szkoły; skreślenie z listy uczniów następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

 5. Dyrektor Szkoły ma prawo wydawać zarządzenia we wszystkich kwestiach związanych z organizacją pracy Szkoły.

 

§ 10

Wicedyrektor i kierownicy

 1. W celu sprawnego kierowania Szkoła Dyrektor Szkoły, zasięgając opinii organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej, tworzy stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze w Szkole.

 2. Zasady tworzenia stanowisk, o których mowa w pkt 1, określa organ prowadzący. Liczba i rodzaje tych stanowisk muszą być odpowiednie do aktualnych potrzeb Szkoły i jej możliwości finansowych.

 3. Dla każdego utworzonego stanowiska kierowniczego Dyrektor Szkoły sporządza zakres obowiązków i kompetencji. O zakresie obowiązków i kompetencji Dyrektor Szkoły informuje Radę Pedagogiczną.

 4. Obsada stanowisk należy do wyłącznej kompetencji Dyrektora Szkoły.

 

§ 11

Rada Pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele Szkoły. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

 2. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią regulaminem

 3. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym i są zwoływane przez

  • Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

  • organ prowadzący Szkołę,

  • na wniosek 1/3 jej członków.

 4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Jej uchwały mają charakter aktu prawnego i są powoływane większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 5. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw omawianych na jej posiedzeniach.

 6. Kompetencje Rady Pedagogicznej:

  • zatwierdza plan pracy Szkoły,

  • zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

  • podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

  • podejmuje uchwały w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły lub skreślenia go z listy uczniów,

  • ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

  • występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoły,

  • deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły,

  • opiniuje tygodniowy rozkład zajęć,

  • opiniuje projekt planu finansowego Szkoły,

  • opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,

  • opiniuje wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,

  • przygotowuje projekt Statutu Szkoły lub projekt zmian w statucie i przedstawia go do uchwalenia Radzie Szkoły.

§ 12

Rada Szkoły

 1. Rada Szkoły jest organem kolegialnym Szkoły powoływanym na 3 – letnią kadencję.

 2. W skład Rady Szkoły wchodzi 9 osób:

  • trzech nauczycieli, z których żaden nie pełni w Szkole funkcji kierowniczej,

  • troje rodziców (opiekunów) uczniów Szkoły; w tym jeden rodzic (opiekun) ucznia Gimnazjum i dwóch – uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

  • troje uczniów; jeden uczeń Gimnazjum i dwóch uczniów szkół ponadgimnazjalnych; w skład Rady Szkoły nie może wchodzić uczeń, którego rodzic (opiekun) jest członkiem tej Rady.

 1. Członków Rady Szkoły wybiera się w następującym trybie:

  • nauczycieli – członków Rady Szkoły wybiera się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w którym uczestniczy co najmniej połowa jej członków,

  • rodziców (opiekunów) – członków Rady Szkoły wybiera się w trybie pośrednim dwustopniowym,

   • rodzice (opiekunowie) uczniów każdej klasy wybierają na zebraniu klasowym trzech delegatów (elektorów) na szkolne zebranie wyborcze; w wyborczym zebraniu klasowym musi uczestniczyć co najmniej połowa rodziców (opiekunów) klasy;

   • członkiem Rady Szkoły zostają te osoby spośród delegatów (elektorów), które na szkolnym zebraniu wyborczym, w którym uczestniczyło co najmniej połowa ogółu delegatów, uzyskały największą ilość głosów;

  • uczniów – członków Rady Szkoły wybiera się dokładnie w takim samym trybie jak przy wyborze rodziców (opiekunów),

  • wszystkie ww. wybory są jawne chyba, że zebrani zdecydują inaczej.

 1. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Szkoły przed końcem kadencji przeprowadza się wybory uzupełniające według zasad określonych w pkt. 3. Członek wybrany w wyborach uzupełniających ma ważny mandat członka Rady Szkoły tylko do końca kadencji tej Rady.

 2. Rada Szkoły na pierwszym w swej kadencji posiedzeniu uchwala regulamin swojej działalności i wybiera przewodniczącego i jego zastępcę. Posiedzenia Rady Szkoły są protokołowane.

 3. W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona, a także inne osoby zaproszone przez Radę Szkoły. Dyrektor Szkoły i inne osoby nie będące członkami Rady Szkoły mają na jej posiedzeniu tylko głos doradczy.

 4. Regulamin Rady Szkoły określa zasady jej działania, a w szczególności tryb podejmowania uchwał i zasady wydatkowania ewentualnie zgromadzonych przez Radę Szkoły środków finansowych.

 5. Do kompetencji Rady Szkoły należy:

  • uchwalanie Statutu Szkoły; odpowiednie projekty przedkłada Radzie Szkoły Rada Pedagogiczna,

  • opiniowanie rocznego planu finansowego Szkoły oraz wnioskowanie w kwestii gospodarowania własnymi (niepochodzącymi z budżetu) środkami finansowymi Szkoły,

  • występowanie do organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o dokonanie oceny działalności Szkoły, jej Dyrektora i każdego nauczyciela,

  • opiniowanie planu pracy Szkoły, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

  • występowanie z wnioskami (w kolejności jak zapisano) do: Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego w sprawach dotyczących organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

 1. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Szkoły może gromadzić środki finansowe i gospodarować nimi.

 

§ 13

Rada Rodziców

 1. Do kompetencji rady rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

 1. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

 2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

 3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki,

 4. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

 1. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

 2. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

 3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

§ 14

Samorząd Uczniowski

 1. W Szkole mogą działać odrębne Samorządy Uczniowski właściwe dla Gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zwane dalej Samorządem.

 2. Samorząd jest organem przedstawicielskim uczniów danej szkoły, a podstawą jego działalności jest Statut Szkoły i zgodny z nim Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 3. Regulamin Samorządu określa:

  • strukturę, liczebność i kadencję Samorządu,

  • tryb wybierania Samorządu i sposób podejmowania uchwał.

 1. Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

  • oceniania, klasyfikowania i promowania

  • form i metod sprawdzania wiadomości i umiejętności.

 1. Samorząd opiniuje pracę nauczyciela ocenianego aktualnie przez Dyrektora Szkoły.

 2. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie w zakresie takich praw uczniów jak:

  • prawo do zapoznania się uczniów z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

  • prawo do organizacji życia szkolnego,

  • prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,

  • prawo do wyboru nauczyciela pełniącego opiekuna Samorządu.

§ 15

Współdziałanie organów Szkoły i sposoby rozwiązywania spraw spornych

 1. Dyrektor jest przedstawicielem i przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje jej uchwały, o ile są zgodne z prawem i ustawą;

  • wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący

  • rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, jeżeli w regulaminie je pominięto,

  • reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet,

  • bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami Szkoły,

  • przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

  • jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem,

  • dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie,

  • w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu,

  • wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom Szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy Szkoły i nie służy rozwojowi jej uczniów.

 1. Jeżeli uchwała Rady Szkoły jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem Szkoły, Dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w Regulaminie Rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W razie braku uzgodnienia, o którym mowa, Dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

IV. ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 16

Zasady ogólne

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, najpóźniej do 15 maja każdego roku, na podstawie planów nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza organ prowadzący.

 3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 17

Oddział

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego. Liczba uczniów w oddziale nie powinna w zasadzie przekroczyć w szkołach ponadgimnazjalnych – 36 osób, a w Gimnazjum 32 osoby.

 2. Liczba oddziałów uzależniona jest od limitów określonych przez organ prowadzący.

 3. Oddział dzieli się na grupy w przypadku zajęć wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania:

  • podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń w tym laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów; uzależniony jest także od możliwości finansowych Szkoły oraz od wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.

  • zajęcia wychowania fizycznego odbywa się w grupach liczących nie mniej niż 13 uczniów; tutaj obowiązuje podział ze względu na płeć.

  • podział na grupy należy dokonać w przedmiotach typu „pracownia” lub „laboratorium” gdy konieczność taka wynika z warunków prowadzenia zajęć lub warunków bezpieczeństwa.

§ 18

Organizacja zajęć

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy.

 2. Podstawową forma pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a praktycznej nauki zawodu – 55 minut. Godzina pracy w bibliotece i czytelni - 60 minut.

 4. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. nauczania języków obcych, zajęć fakultatywnych, technologii informacyjnej, kół zainteresowań, które mogą być prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

 5. Obowiązkowe zajęcia fakultatywne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych mogą być organizowane również w szóstym dniu tygodnia.

 6. Dyrektor Szkoły corocznie ustala rodzaje kierunków kształcenia w poszczególnych zawodach. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora Szkoły, zatwierdzony prze organ prowadzący w ustalonych terminach.

 7. Zajęcia fakultatywne przygotowujące uczniów klas maturalnych do egzaminów dojrzałości odbywają się w grupach międzyklasowych. Liczebność tych grup nie powinna być mniejsza niż 12 osób. Rodzaje tych zajęć są corocznie ustalane w zależności od potrzeb kształcenia i możliwości finansowych szkoły.

 8. Dyrektor Szkoły w pierwszym dniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych ogłasza organizację roku szkolnego. Organizacja roku szkolnego uwzględnia:

 • czas trwania roku szkolnego

 • daty zebrań z rodzicami,

 • daty egzaminów zewnętrznych,

 • daty szkolnych uroczystości

§ 19

Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa

 1. W Zespole Szkół nr 4 realizacja zajęć praktycznych odbywa się w formie :

- praktycznej nauki zawodu

- zajęć praktycznych

- praktyk zawodowych

 1. Praktyczna nauka zawodu i zajęcia praktyczne realizuje się w warsztatach szkolnych lub w zakładach pracy, natomiast praktyki zawodowe w zakładach pracy.

 2. Praktyka zawodowa stanowi integralną część programu nauczania w Technikum. Zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych w zakładach pracy regulują osobne przepisy.

 3. Szczegółowe zasady działania warsztatów szkolnych określa regulamin warsztatów.

 4. Praktyki zawodowe przeprowadzane są w zakładach pracy według programów, harmonogramów i zasad ustalonych na podstawie porozumień zawartych przez Szkołę z zakładami pracy. Wytypowani przez Szkołę nauczyciele sprawdzają prawidłowość przebiegu praktyki z zatwierdzonym programem i harmonogramem. Zajęcia na praktykach zawodowych prowadzone są przez opiekunów wytypowanych przez zakład pracy, który podjął się organizacji praktyki. Szkoła sprawuje nadzór nad prawidłowością realizacji praktyk zawodowych. Grupowe ćwiczenia praktyczne z określonym programem nauczania przedmiotów organizuje Szkoła we własnym zakresie i odpowiada za ich prawidłową organizację i bezpieczeństwo uczniów.

§ 20

Religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie

 1. Szkoła organizuje w ramach planu zajęć dydaktycznych naukę religii dla uczniów, których rodzice (opiekunowie) wyrażają pisemnie takie życzenia składane na początku pierwszego roku nauki. Deklaracja obowiązuje na cały etap edukacyjny.

 2. Rodzice (opiekunowie) uczniów niepełnoletnich mogą złożyć rezygnację z uczestnictwa ich dzieci na zajęciach z religii w następnym roku szkolnym. Rezygnacja musi mieć formę pisemną i być złożona do Dyrektora szkoły do dnia 15. kwietnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny.

 3. Uczniowie pełnoletni mogą zrezygnować z uczestnictwa na zajęciach z religii w następnym roku szkolnym. Rezygnacja musi mieć formę pisemną i być złożona do dnia 15. kwietnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny.

 4. Dla uczniów nie uczestniczących w lekcjach religii mogą być organizowane lekcje etyki, jednak dla grupy liczącej nie mniej niż 12 osób.

 5. Uczniowie nie objęci nauką religii lub etyki, mają zapewnioną opiekę na terenie szkoły – przebywają w czytelni szkolnej, a jeżeli zajęcia religii lub etyki wypadają na pierwszej lub ostatniej lekcji, zwalniani są do domu.

 6. Nauczanie religii opiera się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze kościelne.

 7. Ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym i nie ma wpływu na promocję ucznia do następnej klasy.

 8. Szkoła organizuje w ramach planu zajęć dydaktycznych naukę z przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie” dla uczniów, których rodzice (opiekunowie) wyrażają pisemnie takie życzenia składane na początku pierwszego roku nauki. Deklaracja obowiązuje na cały etap edukacyjny.

 9. Rodzice (opiekunowie) uczniów niepełnoletnich mogą złożyć rezygnację z uczestnictwa ich dzieci na zajęciach z wychowania do życia w rodzinie w następnym roku szkolnym. Rezygnacja musi mieć formę pisemną i być złożona do Dyrektora Szkoły do dnia 15. kwietnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny.

 10. Uczniowie pełnoletni mogą zrezygnować z uczestnictwa na zajęciach z wychowania do życia w rodzinie w następnym roku szkolnym. Rezygnacja musi mieć formę pisemną i być złożona do dnia 15. kwietnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny.

 11. Uczniowie nie objęci nauką wychowania do życia w rodzinie, mają zapewnioną opiekę na terenie szkoły – przebywają w czytelni szkolnej, a jeżeli zajęcia są na pierwszej lub ostatniej lekcji, zwalniani są do domu.

§ 21

Biblioteka szkolna, czytelnia

 1. Biblioteka szkolna, czytelnia i pracownia komputerowa są pracowniami szkolnymi służącymi realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli.

 2. Określone wyżej pracownie szkolne funkcjonują zgodnie z właściwym im regulaminem. Do nich należy w szczególności:

  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych uczniom, nauczycielom i innym pracownikom Szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu,

  • udostępnianie sprzętu komputerowego i pomoc w posługiwaniu się nim,

  • prowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych (bibliotecznych, czytelniczych i informatycznych),

  • gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów bibliotecznych.

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, rodzice (opiekunowie), nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.

 2. Godziny pracy biblioteki umożliwiają korzystanie z niej zarówno w czasie lekcji jak i po ich zakończeniu.

 3. Szczegóły organizacji pracy biblioteki zawarte są w Regulaminie Biblioteki.

§ 22

Bezpieczeństwo uczniów

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

  • zabezpieczenie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w Szkole,

  • ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem:

   • równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,

   • różnorodność zajęć w danym dniu,

   • nie łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć tego samego przedmiotu z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.

  • organizowanie dla pracowników różnych form szkolenia w zakresie bhp, w tym szczególnie dla nauczycieli prowadzących zajęcia w warsztatach szkolnych, laboratoriach, a także nauczycieli prowadzących zajęcia z wychowania fizycznego w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

  • omawianie zasad bezpieczeństwa uczniów w szkole i w drodze do i ze szkoły, na przerwach między lekcjami – na godzinach wychowawczych;

  • ochronę przed wykonywaniem pracy, która może być niebezpieczna lub szkodliwa dla zdrowia na zajęciach praktycznych;

  • poinformowanie uczniów o konieczności natychmiastowego zawiadomienia o wypadku jaki się zdarzył na terenie Szkoły lub na zajęciach organizowanych przez Szkołę poza jej terenem;

  • organizowanie różnych form pracy nad poprawą znajomości przez uczniów przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drogach.

 1. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są odpowiedzialni nauczyciele Szkoły:

  • w czasie lekcji – nauczyciel prowadzący lekcję,

  • w czasie przerw między lekcjami – nauczyciel dyżurujący,

  • w czasie zbiorowych i zorganizowanych zajęć poza Szkołą – nauczyciel i ustalony opiekun.

 1. Organizację i harmonogram dyżurów w czasie przerw między lekcjami określa Dyrektor Szkoły.

 2. Nieobecnego nauczyciela zastępuje na lekcji i na dyżurze międzylekcyjnym inny nauczyciel wyznaczony przez Wicedyrektora Szkoły.

 3. Zasady organizowania wycieczek szkolnych i sprawowania w czasie ich trwania opieki nad uczniami określa odpowiedni regulamin (odrębne przepisy).

 4. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami w czasie wszystkich imprez organizowanych na terenie Szkoły.

§ 23

Pomoc i opieka socjalna i zdrowotna

 1. Szkoła zapewnia stałą opieką zdrowotną nad uczniem. Obsadę gabinetu lekarskiego stanowi pielęgniarka szkolna.

 2. Wszyscy uczniowie mogą korzystać z odpłatnych posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.

 3. Odpłatność za posiłki ustala Dyrektor Szkoły.

 4. W przypadkach uzasadnionych sytuacją materialną ucznia Dyrektor Szkoły może obniżyć opłatę ucznia za posiłki lub całkowicie zwolnić go z tej opłaty.

 5. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (opiekunów), pedagoga szkolnego lub wychowawcy, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, może przyznać uczniowi pomoc materialną zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednim regulaminie.

 6. Dla uczniów zamiejscowych, którzy ze względu na odległość i czas podróży nie mogą dojeżdżać do szkoły prowadzony jest internat.

 7. Internat Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie mieści się przy ulicy Janusza Kusocińskiego nr 3. Opiekę wychowawczą nad uczniami w internacie sprawuje kierownik internatu i wychowawcy. Szczegółowy zakres pracy i obowiązków pracowników internatu określają zakresy obowiązków.

 8. Internat prowadzi działalność przez cały rok szkolny z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich.

 9. Miejsca w internacie przyznaje komisja d/s pomocy materialnej powołana przez Dyrektora Szkoły. Zakwaterowanie i wyżywienie w internacie mogą być całkowicie lub częściowo odpłatne w zależności od posiadanych przez Szkołę środków finansowych.

 10. Odpłatność za wyżywienie pokrywana jest przez wychowanków internatu tylko w wysokości bezpośrednich kosztów posiłków.

 11. Prawa i obowiązki wychowanków internatu określa Regulamin Internatu,

 

§ 24

Współdziałanie z rodzicami

 1. Szkoła współdziała z poszczególnymi rodzicami (opiekunami) w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.

 2. Szkoła organizuje stałe spotkania z rodzicami (opiekunami) uczniów każdej klasy w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze i edukacyjne. Terminy spotkań Szkoła określa w corocznych planach pracy.

 3. Dla rodziców (opiekunów) uczniów rozpoczynających cykl kształcenia w Szkole organizuje wstępne spotkanie w celu zaznajomienia rodziców (opiekunów) z podstawowymi zadaniami obowiązującymi w Szkole, a przede wszystkim:

  • edukacyjno – wychowawczymi zadaniami i wymaganiami Szkoły związanymi z określonym cyklem kształcenia,

  • zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

  • wymagań na zajęciach praktycznych, wychowania fizycznego itp.

 1. Oprócz stałych spotkań określonych w pkt 2 i 3 Szkoła w każdym czasie zapewnia każdemu rodzicowi (opiekunowi) możliwość uzyskania:

  • informacji na temat zachowania i postępów w nauce jego dziecka,

  • informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia jego dziecka.

 1. W niecierpiących zwłoki sprawach edukacyjno – wychowawczych Szkoła podejmuje działania w celu skontaktowania się z rodzicami (opiekunami) określonego ucznia.

 2. Rodzice powinni być również poinformowani o możliwościach uczestniczenia ich dzieci w zajęciach pozalekcyjnych, możliwościach rozwoju sportowego, kulturalnego, turystycznego zgodnie z potrzebami młodzieży.

 3. Na zebraniach informacyjnych Szkoła powiadamia rodziców o formie opieki zdrowotnej nad uczniami, a także możliwości skorzystania z porad pedagoga szkolnego czy poradnictwa pozaszkolnego.

 4. W przypadkach podyktowanych koniecznością rodzice mogą być proszeni o kontakt bezpośrednio ze Szkołą przez wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego lub Dyrektora Szkoły.

 

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 25

Zasady zatrudniania

 1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i obsługi.

 2. Wszystkich pracowników, o których mowa w pkt 1, zatrudnia i zwalnia Dyrektor Szkoły, kierując się przy tym:

  • odpowiednimi zasadami określonymi odrębnymi przepisami,

  • realnymi potrzebami i możliwościami finansowymi Szkoły,

  • bieżącą oceną ich pracy i postawą etyczno – moralną,

  • właściwymi wnioskami i opiniami, które może formułować Rada Szkoły.

 1. Dyrektor Szkoły sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym stanowisku i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy o pracę.

§ 26

Nauczyciele

 1. Nauczyciel prowadzi pracę edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz za powierzonych jego opiece uczniów.

 2. Prawa nauczycieli określają inne przepisy, a w szczególności Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy.

 3. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należy:

  • prawidłowy przebieg prowadzonego przez niego procesu edukacyjnego i wychowawczego, w tym opracowanie odpowiedniego programu nauczania,

  • dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

  • wspieranie rozwoju intelektualnego i psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

  • bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów, oraz sprawiedliwe ich traktowanie,

  • udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu ich ewentualnych niepowodzeń szkolnych i życiowych,

  • dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

  • doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

  • udział w posiedzeniach rady pedagogicznej.

 1. Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciel otrzymuje przy nawiązaniu stosunku pracy.

 2. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe zwane komisjami przedmiotowymi. Pracą Komisji przedmiotowej kieruje powołany przez Dyrektora Szkoły przewodniczący komisji. Cele i zadania komisji przedmiotowych obejmują:

  • zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programu nauczania, korelowanie treści przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,

  • wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

  • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

  • współdziałanie w tworzeniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich wyposażenia,

  • wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

 1. Komisja przedmiotowa obowiązana jest do dokumentowania swej pracy i składania z niej okresowych sprawozdań na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

§ 27

Wychowawca klasy

 1. Dyrektor Szkoły powierza każdą klasę opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli – wychowawcy.

 2. Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały cykl kształcenia,

 3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego; Wychowawca pełni swą funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy do chwili ukończenia przez uczniów nauki w tej klasie, chyba że Rada Szkoły złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.

 4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

  • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,

  • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów

  • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów.

 5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 4:

  • otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

  • planuje i organizuje wspólne z uczniami i ich rodzicami (opiekunami) różne formy życie zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy wynikające z Programu Wychowawczego Szkoły,

  • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi),

  • utrzymuje kontakt z rodzicami (opiekunami) uczniów w celu: poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci, współdziałania z rodzicami (opiekunami), tzn. udzielania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, włączenia ich w sprawy życia klasy i Szkoły,

  • współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innym specjalistą świadczącym kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień ucznia.

 6. W relacjach z uczniem wychowawca klasy jest rzecznikiem praw ucznia oraz rzecznikiem jego potrzeb rozwojowych. Do zadań wychowawcy w tym zakresie należy:

  • znajomość osobowości i zainteresowań ucznia,

  • znajomość pozycji społecznej ucznia w zespole klasowym i jego samopoczucia w społeczności szkolnej,

  • otoczenie indywidualną opieką każdego ucznia, zapewnienie mu potrzeby bezpieczeństwa,

  • systematyczne kontrole frekwencji i uzyskiwanych ocen szkolnych przez poszczególnych uczniów; w przypadkach koniecznych wspólne ich analizowanie

  • w sytuacjach koniecznych wychowawca zobowiązany jest do podejmowania działań mających na celu zapewnienie pomocy specjalistycznej i materialnej.

 7. W relacjach z klasą wychowawca pracuje nad stworzeniem właściwych stosunków interpersonalnych w zespole klasowym, zapewniającym potrzebę bezpieczeństwa każdemu uczniowi oraz kształtuje postawy tolerancji, aktywności, samodzielności i odpowiedzialności. Do jego zadań w tym zakresie należy:

  • wspólne z uczniami i przedstawicielami rodziców opracowanie i realizowanie rocznego planu pracy wychowawczej,

  • diagnozowanie na bieżąco sytuacji wychowawczej w swojej klasie i dwa razy w roku szkolnym przedstawianie jej pedagogowi szkolnemu,

  • znajomość nieformalnej struktury zespołu klasowego, jej uwarunkowań i konsekwencji wychowawczych i osobowościowych dla każdego ucznia,

  • pomoc w organizowaniu samorządu klasowego,

  • wspólne z rodzicami planowanie i organizowanie wycieczek i imprez klasowych; udział klasy w imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

 8. W relacji z rodzicami wychowawca klasy organizuje współpracę tak, by zapewnić właściwe warunki rozwoju dziecka. Do zadań wychowawcy w tym zakresie należy:

  • dobra znajomość środowiska rodzinnego każdego dziecka, w szczególności stopnia zaspokajania potrzeb rozwojowych dziecka przez to środowisko,

  • organizacja spotkań indywidualnych z rodzicami, spotkań z przedstawicieli rodziców oraz spotkań wszystkich rodziców uczniów swojej klasy,

  • włączanie rodziców w życie klasy i Szkoły,

  • prowadzenie pedagogizacji rodziców,

  • udzielanie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu konkretnych problemów wychowawczych,

  • przejawianie szczególnej troski o rodziny zastępcze i zagrożone

 9. W relacji z innymi nauczycielami, Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną wychowawca klasy jest rzecznikiem praw uczniów swojej klasy. Do jego zadań w tym zakresie należy:

  • dbanie o przestrzeganie praw ucznia przez nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów,

  • czuwanie nad równomiernym zadawaniem prac domowych,

  • czuwanie nad kontrolą frekwencji przez nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów oraz nad sprawiedliwym i obiektywnym stawianiem przez nich ocen semestralnych i rocznych,

  • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w relacjach : nauczyciel - uczeń lub nauczyciel - klasa,

  • współpraca z pedagogiem szkolnym w przypadkach pojawiania się szczególnych trudności wychowawczych i dydaktycznych,

  • współpraca z pedagogiem szkolnym w pedagogizacji rodziców,

  • współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie opieki nad rodzinami zastępczymi i zagrożonymi,

  • reprezentowanie klasy na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

 10. Wychowawca prowadzi konieczną dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej oddziału, tj. dziennik, arkusz ocen, świadectwa szkolne, roczny plan pracy wychowawczej, arkusz obserwacji i zachowań ucznia.

 

§ 28

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Pedagog szkolny.

 1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom (opiekunom) oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega w szczególności na:

  • rozpoznaniu i diagnozowaniu środowiska ucznia,

  • rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i możliwości ich zaspokajania,

  • rozpoznawaniu przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych ucznia,

  • wspieraniu ucznia z wybitnymi zdolnościami,

  • organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

  • podejmowaniu działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

  • wspieraniu działań nauczycieli i rodziców (opiekunów) wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,

  • udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, umożliwiającej sprostanie tym wymaganiom,

  • wspieraniu nauczycieli i rodziców (opiekunów) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

  • umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców (opiekunów),

  • podejmowaniu zadań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Szkole jest organizowana w formie:

  • zajęć psycho - edukacyjnych dla uczniów,

  • porad dla rodziców (opiekunów),

  • porad, konsultacji i warsztatów dla nauczycieli, uczniów i rodziców (opiekunów).

 4. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna jest udzielana na wniosek:

1) rodziców;

2) ucznia;

3) nauczyciela

4) pedagoga;

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

6) doradcy zawodowego.

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej są określone w Procedurach Pomocy Psychologiczno –Pedagogicznej.

 1. Zespół Szkół nr 4 w Szczecinie zatrudnia pedagoga szkolnego posiadającego odpowiednie kwalifikacje w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii i odpowiedni staż pracy pedagogicznej.

 2. Pedagog szkolny jest rzecznikiem praw ucznia.

 3. Bezpośredni nadzór nad pracą pedagoga szkolnego sprawuje Wicedyrektor d/s wychowania. Zakres obowiązków i kompetencji pedagoga określa zakres jego obowiązków ustalony przez Dyrektora Szkoły.

 4. Pedagog szkolny jest przewodniczącym zespołu wychowawców klas. Organizuje i prowadzi zespół samokształceniowy w zakresie wychowania.

 5. Do zadań pedagoga należy :

  • inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działań wychowawczych podejmowanych przez Szkołę. We współpracy z wychowawcami klas analizowanie potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i trudności w rozwoju i uczeniu są dzieci i młodzieży.

  • globalna analiza sytuacji wychowawczej w szkole i przedstawienie jej pod koniec każdego semestru na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

  • bieżąca analiza sytuacji wychowawczej w szkole.

  • rozpoznawanie wychowawczego środowiska pozaszkolnego i jego uwzględnienie w organizacji systemu wychowawczego szkoły.

  • współpraca z osobami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami pomocy specjalistycznej, opieki i wychowania, koordynacja i analizowanie efektywności podejmowanych wspólnie działań oraz przedkładanie właściwym instytucjom i organizacjom wniosków i postulatów wynikających z bieżącej i globalnej analizy sytuacji wychowawczej.

  • współdziałanie z Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły w ustalaniu zadań wychowawczych i opiekuńczych oraz specyficznych działań wspierających rozwój dzieci i młodzieży odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, zwłaszcza w najmłodszych klasach.

  • koordynacja działań wychowawców klas i nauczycieli poszczególnych przedmiotów zmierzających do stworzenia warunków rozwoju zdolności uczniom szczególnie uzdolnionym.

  • wspieranie wychowawców klas w organizowaniu pedagogizacji rodziców i współpracy rodziców ze Szkołą.

  • koordynowanie na terenie Szkoły pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

  • we współpracy z wychowawcami klas koordynowanie opieki nad rodzinami zastępczymi i gromadzenie informacji o kandydatach na rodziny zastępcze.

  • opiniowanie wniosków o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki.

  • współuczestniczenie w pracach nad indywidualnymi programami nauczania.

§ 29

Nauczyciele – różne

 1. Każdy nauczyciel zatrudniony w Szkole jest członkiem Rady Pedagogicznej.

 2. Nauczyciele religii są zatrudnieni w Szkole na wniosek odpowiednich władz kościelnych.

 3. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych w celu odbycia przez nich praktyk pedagogicznych. Dyrektor Szkoły przyjmując praktykantów, przydziela im właściwego opiekuna spośród nauczycieli Szkoły.

§ 30

Pracownicy ekonomiczno – administracyjni i obsługi szkoły

 1. Szkoła zatrudnia pracowników ekonomiczno-administracyjnych i pracowników obsługi w trybie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 2. Kierownik gospodarczy - organizuje całokształt pracy administracyjnej Szkoły, kieruje pracą personelu administracyjnego i obsługowego. Jest on odpowiedzialny za gospodarkę materiałową Szkoły w zakresie i w sposób ustalony przez Dyrektora Szkoły. Prawa i obowiązki Sekretarza Szkoły - kierownika administracyjno-gospodarczego określa Dyrektor Szkoły zakresem obowiązków.

 3. Główny Księgowy prowadzi gospodarkę pieniężną i materiałową Szkoły w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności:

  • realizuje wydatki szkolne zgodnie z zatwierdzonymi planami finansowymi,

  • prowadzi rachunkowość budżetową z uwzględnieniem źródeł finansowania i podporządkowania w ramach księgowości analitycznej,

  • sporządza obowiązujące sprawozdania z wykonania planu,

  • utrzymuje kontakty z organami finansującymi działalność Szkoły w sprawach rozliczeń kosztów.

Szczegółowy zakres praw i obowiązków Głównego Księgowego określają odrębne przepisy.

 1. Pielęgniarka ma swoją siedzibę w szkole troszczy się o zdrowie i rozwój fizyczny uczniów oraz o stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń szkolnych i internatu oraz współdziała w tym zakresie z dyrekcją szkoły, kierownikiem internatu, wychowawcami klas i internatu oraz z rodzicami (opiekunami).

 2. Szczegółowy zakres obowiązków i wykonywania zadań pielęgniarki określa - organ służby zdrowia w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

 3. Zatrudnienie pracowników obsługi odbywa się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy. Ilość pracowników i ich stanowiska określa corocznie organ prowadzący szkołę.

VI. UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 31

Prawa o obowiązki ucznia Szkoły

 1. Uczeń Szkoły ma prawo do:

  • informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania

  • posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen przedmiotów i zachowania,

  • korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,

  • tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

  • poszanowania swej godności,

  • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

  • swobody wygłaszania myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

  • poszanowania swej godności,

  • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

  • nietykalności osobistej,

  • bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

  • korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,

  • korzystania z pomocy materialnej zgodnie z regulaminem w sprawie przyznawania pomocy materialnej,

  • reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,

  • wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową

  • zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza:

  • systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych,

  • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,

  • wystrzegać się szkodliwych nałogów i przejawów brutalności,

  • naprawiać wyrządzone szkody materialne,

  • dbać o honor i tradycje Szkoły,

  • dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów,

  • szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie szkoły,

  • podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,

  • okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Szkoły, kolegom oraz ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy.

§ 32

Nagrody, wyróżnienia, kary

 1. Uczniowie mogą być nagradzani za wzorową postawę, szczególne osiągnięcia w nauce, 100 % frekwencję czy też wyróżnienie się konkursach przedmiotowych i turniejach sportowych następującymi nagrodami:

  • pochwała wychowawcy wobec klasy,

  • pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy lub Szkoły,

  • nagroda rzeczowa,

  • dyplom uznania,

  • list pochwalny dla ucznia i rodziców (opiekunów),

  • list gratulacyjny dla ucznia i rodziców (opiekunów),

  • świadectwo z wyróżnieniem,

  • wpis do „Złotej Księgi” Szkoły,

  • nagroda zbiorowa dla klasy lub grupy uczniów,

  • Medal Honorowy Szkoły

 1. Szkoła może stosować wobec uczniów następujące rodzaje kar:

   • upomnienie lub naganą wychowawcy klasy indywidualnie lub wobec klasy,

   • upomnienie lub naganą Dyrektora Szkoły indywidualnie lub wobec klasy,

   • zawieszenie przez Dyrektora Szkoły w prawach i obowiązkach ucznia w sytuacjach drastycznego naruszenia przez ucznia jego obowiązków. Zawieszenie w prawach ucznia trwa do momentu podjęcia przez Dyrektora Szkoły lub Radę Pedagogiczną decyzji w tej sprawie (nie dłużej niż dwa tygodnie). W tym okresie uczeń niepełnoletni może przebywać na zajęciach szkolnych,

   • przeniesienie dyscyplinarnym do innej klasy lub szkoły,

   • skreślenie z listy uczniów.

 1. Szkoła ma obowiązek bezzwłocznego informowania rodziców (opiekunów) o przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.

 2. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od nałożonej na niego kary, w terminie 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia rodziców (opiekunów) o ukaraniu, do:

  • Dyrektora Szkoły

  • Rady Pedagogicznej

  • Rady Szkoły

  • Rady Samorządu Uczniowskiego

 1. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły może skreślić z zastrzeżeniem pkt. 4 ucznia z listy uczniów, z następujących powodów:

  • stwierdzone spożywanie przez ucznia alkoholu,

  • używanie środków odurzających,

  • wywołanie publicznej awantury - narażanie na szwank dobrego imienia Szkoły,

  • wulgarne zachowanie się w stosunku do pracowników szkoły i kolegów,

  • poniżanie godności kolegów,

  • niszczenie mienia Szkoły,

  • stwierdzona kradzież,

  • wywołanie, uczestniczenie w bójce, w efekcie której zostanie skrzywdzona druga osoba,

  • porzucenie Szkoły

  • celowe zniszczenie sprzętu lub szkolnych pomieszczeń, jeżeli w odpowiednim terminie uczeń nie wywiąże się z obowiązku naprawienia szkody,

  • rażące niestosowanie się do regulaminu szkoły, lekceważenie obowiązków szkolnych, a zwłaszcza duża ilość opuszczonych nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych,

  • nieuzyskanie promocji po dwukrotnym uczęszczaniu do tej samej klasy (dotyczy uczniów pełnoletnich).

 2. Dyrektor Szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały w tej sprawie Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i po analizie powstałej sytuacji oraz po umożliwieniu uczniowi wyjaśnienia okoliczności powstałego wykroczenia.

 3. Od decyzji Dyrektora Szkoły o skreśleniu z listy uczniów ukarany uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mogą w terminie 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia o karze odwołać się do Kuratora Oświaty za pośrednictwem Szkoły.

 4. Dopuszcza się możliwość czasowego wstrzymania kary skreślenia z listy uczniów w razie poręczenia za ukaranego przez wychowawcę lub innego nauczyciela Szkoły.

 5. Kryteria i tryb wyróżniania, nagradzania uczniów Szkoły określa Regulamin Szkoły

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

Pieczęcie Szkoły

   1. Szkoła używa następujących pieczęci:

    1. stemple podłużne:

  • Zespół Szkół nr 4
   im. Armii Krajowej
   70 – 237 Szczecin, ul. Kusocińskiego 3
   tel. 4333-30-76, tel./fax 433-93-28

  • XV Liceum Ogólnokształcące
   w Zespole Szkół nr 4
   im. Armii Krajowej
   70 – 237 Szczecin, ul. Kusocińskiego 3

  • Technikum Kolejowe
   w Zespole Szkół nr 4
   im. Armii Krajowej
   70 – 237 Szczecin, ul. Kusocińskiego 3

  • Gimnazjum nr 22
   w Zespole Szkół nr 4
   im. Armii Krajowej
   70 – 237 Szczecin, ul. Kusocińskiego 3

  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
   w Zespole Szkół nr 4
   im. Armii Krajowej
   70 – 237 Szczecin, ul. Kusocińskiego 3

b. Pieczęci okrągłych z godłem państwowym i napisem na otoku:

 • XV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

 • Gimnazjum nr 22 w Szczecinie

 • Technikum Kolejowe w Szczecinie

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Szczecinie

2. Używanie pieczęci urzędowych regulowane jest odrębnymi przepisami

 1. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie mają u góry nazwę szkoły, a u dołu określenie – „w Zespole Szkół nr 4 im. Armii Krajowej.

 2. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach podaje się nazwę szkoły, a pełna nazwa Zespołu Szkół umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 34

Znaki Szkoły

  1. Zespół Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie posiada sztandary:

 • Zespołu Szkół nr 4 im. Armii Krajowej

 • Zespołu Szkół Kolejowych im. Armii Krajowej

 • Technikum Kolejowego

 • Zasadniczej Szkoły Kolejowej im. Ernesta Malinowskiego

oraz ceremoniał uroczystości szkolnych.

2. Szkoła posiada swój znak graficzny (logo).

§ 35

Legalizacja Statutu

   1. Statut Szkoły tworzony jest przez Radę Pedagogiczną Szkoły.

   2. Statut przedstawiany jest do uchwalenia Radzie Szkoły.

   3. Wszelkie zmiany w Statucie leżą w kompetencjach Rady Pedagogicznej.

   4. Wnioski dotyczące zmian mogą zgłaszać wszystkie organa Szkoły.

   5. Zmiany w Statucie do uzyskania prawomocności wymagają zatwierdzenia przez Radę Szkoły.

 

§ 36

Szkolne akty prawne

W szkole oprócz Ustawy o Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy obowiązują:

 1. akty prawne pozostające w związku z działalnością Szkoły, a wydane przez nadrzędne organy władzy i administracji rządowej, a w szczególności ministerstwo właściwe do spraw oświaty, Ministerstwo Finansów oraz władze samorządowe organu prowadzącego Szkołę,

 2. wewnątrzszkolne akty prawne obowiązujące w Szkole:

  • Regulamin Rady Pedagogicznej,

  • Regulamin Rady Szkoły,

  • Regulamin Rady Rodziców,

  • Regulamin Rady Samorządu Uczniowskiego,

  • Regulamin Warsztatów Szkolnych,

  • Regulamin Biblioteki,

  • Regulamin Internatu,

  • Regulamin Szkoły,

  • Regulamin Dyżurów Nauczycieli,

  • regulaminy poszczególnych pracowni i gabinetów przedmiotowych

  • Wewnątrzszkolny System Oceniania

  • Procedury Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

e-max.it: your social media marketing partner