Ogłoszenie Nr 5/2019

o przetargu na wynajem pomieszczeń na terenie Zespołu Szkół Nr 4 w Szczecinie
przy ul. Kusocińskiego 3

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r.,  Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Uchwała Rady Miasta Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Uchwała Rady Miasta Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., Uchwała Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015 r.)  Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej  w Szczecinie przy ul. Kusocińskiego 3  ogłasza  przetarg nieograniczony na wynajem :

sali dydaktycznej mieszczącej się w budynku A o pow. ok. 50 m2

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej / szkoleniowej, w godzinach:
- poniedziałek - 14 30 – 1800
- czwartek -  1400 - 1800

Sale lekcyjne wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania sanitariatów, wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz gospodarowania opadami komunalnymi.

Warunki przetargu:

  1. Oferta winna zostać złożona na piśmie w sekretariacie Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14:00 w zamkniętej i opisanej kopercie: „Nie otwierać przed dniem 01.10.2019 r.  do godz.1000”. Dopuszcza się również złożenie ofert w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. Termin składania ofert – do dnia 01.10.2019 r. do godz. 9.00
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2019 r. o godzinie 10:00
  4. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po  wcześniejszym uzgodnieniu,  tel. 91 433 30 76
  5. Minimalna cena wynajmu za jedną godzinę lekcyjną (45 min.) wynosi: 20,00 zł netto plus VAT
  1. wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności nie mającej negatywnego wpływu na działanie Szkoły,
  2. Do oferty winny zostać załączone:

- wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do ogłoszenia)

- oraz kserokopie dokumentów:

* aktualny wydruk z ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru KRS,

* decyzje o nadaniu nr NIP i aktualny wydruk z rejestru REGON

Oferta powinna zostać podpisana przez osobę uprawnioną, tj. reprezentującą podmiot składający ofertę.

  1. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie:

    a) zaproponowana najwyższa godzinowa (45 min.) wysokość czynszu za wynajem w/w pomieszczeń

 Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferują tę samą cenę.

Podmiot lub osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony.  

Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane w terminie 4 dni od dnia otwarcia ofert na tablicy ogłoszeń szkoły na parterze budynku.

Przetarg jest ważny , jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki przetargu.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

 

Załączniki do umowy:

 1. Formularz ofertowy

e-max.it: your social media marketing partner