https://nabor.pcss.pl/szczecin

NABÓR DO SZKÓŁ PONADPOSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

 

Zarządzenie Nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, tj. trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie zachodniopomorskim.

 

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2019/2020

 

TECHNIKUM KOLEJOWE

- technik spedytor

film_1

- technik elektryk

film_1

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

film_1

- technik automatyk

film_1
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3

 - elektryk

film_1

 - elektromechanik

film_1

- magazynier logistyk

film_1 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 Przyjmowanie podań kandydatów do szkół

1. Kandydaci do oddziałów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych dla młodzieży: czteroletniego/pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia mogą składać podania\kwestionariusze do nie więcej niż trzech szkół.
2. Kandydat w procesie rekrutacyjnym posługuje się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, które kandydat ukończył. Każda strona kopii winna być opatrzona datą, pieczęcią urzędową szkoły oraz imienną pieczątką dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby oraz powinna zawierać adnotację „Stwierdzam zgodność z oryginałem”.
3. Do podania\kwestionariusza należy dołączyć:

  • potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej,
  • potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum/szkole podstawowej,
  • zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do szkół

Rekrutacja odbywa się na podstawie:

  1. Punktów uzyskanych za egzamin w gimnazjum/szkole podstawowej (max 100 pkt.)
  2. Punktów za oceny z wybranych czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej (max 72 pkt.)
  3. Punktów za ukończenie gimnazjum/szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.
  4. Punktów uzyskanych za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej (max 18 pkt.), w tym:

I) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu FINALISTY konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
b) tytułu LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
c) tytułu FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

II) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
b) dwóch lub więcej tytułów LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
c) dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
d) tytuł FINALISTY konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
e) tytuł LAUREATA konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
f) tytuł FINALISTY konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

III) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 pkt.
b) krajowym – 3 pkt.
c) wojewódzkim – 2 pkt.
d) powiatowym – 1 pkt.

IV) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

  1. tytułu FINALISTY konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
  2. tytułu LAUREATA turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
  3. tytułu FINALISTY turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.

V) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów FINALISTY konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
b) dwóch lub więcej tytułów LAUREATA turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
c) dwóch lub więcej tytułów FINALISTY turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.
d) tytuł FINALISTY konkursu (jak w ppkt. a.) – 7 pkt.
e) tytuł LAUREATA turnieju (jak w ppkt. b.) – 3 pkt.
f) tytuł FINALISTY turnieju (jak w ppkt. c.) – 2 pkt.

5. Punktów uzyskanych za aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej)
– 3 pkt.

6. Niezależnie od ww. zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, w tym laureaci konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych – do wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej dołączają zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty.

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa, mają jednakową wartość

Zasady naliczania punktów:

1. Punkty za egzamin gimnazjalny/ósmoklasisty - max.100 pkt.:

przeliczane na punkty są wyniki egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
- języka polskiego,
- historii i wiedzy o społeczeństwie,
- matematyki,
- przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii),
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z ww. zakresów.

2. Punkty za oceny na świadectwie ukończenia szkoły (max. 72 pkt) przyznawane są za:

W klasach I technikum:

- technik spedytor;
- technik transportu szynowego;
- technik elektroenergetyk transportu szynowego;
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
- technik chłodnictwa i klimatyzacji;
- technik elektryk;
- technik automatyk.

język polski
matematykę
informatykę
technikę

W klasach I Branżowej Szkoły I Stopnia:

- elektryk;
- elektromechanik;
- magazynier logistyk.

język polski
matematykę
informatykę
technikę

3. Punkty za oceny na świadectwie przeliczane są według poniższego klucza:

Ocena  Ilość punktów
6 18  pkt.
5 17  pkt.
4 14  pkt.
3 8  pkt.
2 2  pkt.

 

e-max.it: your social media marketing partner