https://nabor.pcss.pl/szczecin

NABÓR DO SZKÓŁ PONADPOSTAWOWYCH

 

Zarządzenie nr 2/2020 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020


w sprawie kreślenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (w tym klas wstępnych przygotowujących uczniów do kontynuowania nauki w oddziałach dwujęzycznych w liceach i technikach, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe), do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie zachodniopomorskim

 

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2020/2021

 

TECHNIKUM ENERGETYCZNO - TRANSPORTOWE

- technik spedytor

film_1

- technik elektryk

film_1

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

film_1

- technik automatyk

film_1

- technik elektroenergetyk transportu szynowego

film_1
  - technik transportu kolejowego film_1
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3

 - elektryk

film_1

 - elektromechanik

film_1

- magazynier logistyk

film_1 

- automatyk

film_1

 

W Technikum Energetyczno-Transportowym uczniowie uczą się języka angielskiego i języka niemieckiego, w Branżowej Szkole I Stopnia nr 3 uczniowie realizują naukę języka angielskiego.

W rekrutacji do Technikum Energetyczno-Transportowego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 brane pod uwagę są oceny z:

 • języka polskiego;
 • matematyki;
 • informatyki;
 • techniki.

Najważniejsze terminy związane z rekrutacją:

 1. Od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 - składanie wniosków (podań) przez kandydatów do szkół - wydrukowanych ze strony http://nabor.pcss.pl/szczecin, wraz z niezbędną dokumentacją:
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego /w przypadku wyboru przez osobę niepełnosprawną oddziału integracyjnego/
 • oświadczenie potwierdzające uprawnienia kandydata do pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów – formularz dostępny na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin
 • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie
 1. Od 19 czerwca 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. do godz.15.00 możliwość dokonania zmiany wybranych szkół.
 2. Od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 - złożenie przez kandydata:
  • kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej potwierdzonej przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył;
  • kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczonej przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył;
 3. 13 lipca 2020 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej
  – listy zostaną wywieszone w gablocie szkolnej.
 4. Do 20 lipca 2020 r. do godz. 15.00  - rodzice kandydata (zakwalifikowanego) lub sam kandydat pełnoletni  potwierdzają wolę nauki w Technikum Energetyczno-Transportowym lub Branżowej Szkole I Stopnia nr 3 poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 5. 21 lipca 2020 r. do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do naszej szkoły oraz liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych – informacje zostaną wywieszone w gablocie szkolnej.
 6. Od 22 lipca 2020 r. od godz. 12.00 do 27 lipca 2020 r. do godz. 15.00 -  składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z niezbędną dokumentacją - w przypadku wystąpienia wolnych miejsc – nabór uzupełniający.
 7. 17 sierpnia 2020 r.  podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w naborze uzupełniającym.
 8. Do 21 sierpnia 2020 r. godz. 15.00  -  rodzice kandydata (zakwalifikowanego) lub sam kandydat pełnoletni  potwierdzają wolę nauki w Technikum Energetyczno-Transportowym lub Branżowej Szkole I Stopnia nr 3  poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 9. Dnia 24 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do naszej szkoły – informacje zostaną wywieszone w gablocie szkolnej.

Jeżeli liczba kandydatów zainteresowanych kształceniem w danym zawodzie będzie niewystarczająca zostanie podjęta decyzja o zamknięciu naboru.

 

e-max.it: your social media marketing partner