Zespól Szkól nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie
Nawigacja
STRONA GŁÓWNA
Biblioteka
Gazetka
Facebook
Patron szkoły
Osiągnięcia sportowe
Kontakty zagraniczne
Historia szkoły
Publikacje nauczycieli
    Dla uczniów
     Rok szkolny
     Plan lekcji
     Przydatne dla uczniów
     Podręczniki szkolne
     Samorząd Szkolny
    Rekrutacja
     Oferta edukacyjna
     Nabór do gimnazjum
     Nabór do szkół ponadgimnazjalnych
    Egzaminy
     Egzaminy szkolne
     Do MATURY
    Dla rodziców
     Dokumenty szkoły
     Rada Rodzców
     Zebrania z rodzicami
     Kontakt z wychowawcą
     PRZYJAZNA SZKOŁA
    Po godzinach
     Orkiestra
     Szkolne Koło TP AK
     Sport Osiedlowy
     Telewizja Cyfrowa DVBT
    Pozostałe
     KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE
     Forum
     Szukaj
     Sponsorzy
     Zamówienia publiczne
Ostatnie Artykuły
Brak zawartości dla tego panelu
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 493
Nieaktywowany Użytkownik: 151
Najnowszy Użytkownik: iwona 123
nabor_ponadgimnazjalne
Zarządzenie nr 7/2014
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dniaw sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych na rok szkolny 2014/2015.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2014/2015


Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2014/2015

SZKOŁA

ZAWÓD

PRZEDMIOTY PRZELICZANE
NA PUNKTY

TECHNIKUM KOLEJOWE

technik spedytor

język polski

język obcy

informatyka

zajęcia techniczne

technik elektroenergetyk transportu szynowego

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik elektryk

ZASADNICZA SZKOŁA
ZAWODOWA NR 4

elektryk

język polski

język obcy

informatyka

zajęcia techniczne

elektromechanik

monter-elektronik

ślusarz

Terminy dotyczące przyjęć do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego:

Data Wydarzenie
od 12.05.2014r.
do 05.06.2014r. do godz. 15:00

Składanie podań przez kandydatów do szkół
18–25.06.2014r. Możliwość dokonywania zmian w wyborze szkoły (zmiana preferencji)
27.06–01.07.2014r.
do godz. 15:00
Złożenie przez kandydata kserokopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów
04.07.2014r. 
do godz. 15:00
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
do 08.07.2014r.
 do godz. 12:00

Potwierdzenie przez uczniów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
08.07.2014r.
do godz. 14:00
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły    
od 08.07.2014 –29.08.2014r. Prowadzenie rekrutacji uzupełniającej przez szkoły, które nie dokonały pełnego naboru. Kandydaci ponownie składają podania do szkół dysponujących wolnymi miejscami

 

Przyjmowanie podań kandydatów do szkół.

1.    Kandydaci do oddziałów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz dwu i trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej mogą składać podania\kwestionariusze do nie więcej niż trzech szkół.

2.    Kandydat w procesie rekrutacyjnym posługuje się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, które kandydat ukończył. Każda strona kopii winna być opatrzona datą, pieczęcią urzędową szkoły oraz imienną pieczątką dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby oraz powinna zawierać adnotację „Stwierdzam zgodność z oryginałem”.

3.    Do podania\kwestionariusza należy dołączyć:

  • potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
  • zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe.


Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do szkół.


1.    O przyjęciu kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych decydują kryteria zawarte w statucie szkoły uwzględniające w szczególności:

1)    przeliczane na punkty wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
˗    języka polskiego,
˗    historii i wiedzy o społeczeństwie,
˗    matematyki,
˗    przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki  chemii),
˗    języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

2)    przeliczane na punkty oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły,

3)    punkty za osiągnięcia ucznia, w tym za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem oraz za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną,

4)    punkty za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

2.    Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów:

1)    maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:
˗    języka polskiego,
˗    historii i wiedzy o społeczeństwie,
˗    matematyki,
˗    przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki  chemii),
˗    języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

2)    maksymalnie 100 punktów za „świadectwo”, w tym:

a)    maksymalnie 60 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
˗    stopień celujący          – 15 punktów,
˗    stopień bardzo dobry  – 12 punktów,
˗    stopień dobry                –   9 punktów,
˗    stopień dostateczny    –   5 punktów,

b)    maksymalnie 40 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:


˗    5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
˗    maksymalnie 35 punktów za inne osiągnięcia, w tym: co najmniej 10 punktów za zdobycie przez kandydata tytułu finalisty konkursu dla gimnazjalistów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu lub za zdobycie tytułu finalisty Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

- 10 pkt. - finalista konkursu na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
-   5 pkt. - ocena z zachowania : bardzo dobre, wzorowe
-   5 pkt. - osiągnięcia sportowe lub artystyczne
- 10 pkt. - certyfikaty językowe
-  5 pkt.  - aktywny udział w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, organizacjach społecznych

c)    sposób przeliczania na punkty wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych ustala szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.


Wykaz olimpiad i konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjum.


Program olimpiad i konkursów obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu co w postępowaniu rekrutacyjnym wyczerpuje postanowienie § 8 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232);


1. Olimpiady przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej:
    a) Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów;
    b) Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów;
    c) Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów.

2. Konkursy dla uczniów gimnazjum przeprowadzone w roku szkolnym 2012/2013,  których     
    organizatorem jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty:

a) Konkurs Polonistyczny ;
b) Konkurs Matematyczny;
c) Konkurs Fizyczny z Elementami Astronomii;
d) Konkurs Chemiczny;
e) Konkurs Biologiczny;
f) Konkurs Historyczny z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie;
g) Konkurs Geograficzny;
h) Konkurs Języka Angielskiego;
i) Konkurs Języka Niemieckiego.

Instytucje wspierające
EFS - pracownie

Nasza szkoła korzysta z pracowni komputerowych współfinansowanych przez EFS

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Statystyka:
Jest godzina:


Strona wygenerowana w 7.867 sek.
Gości online: 2
Brak Użytkowników Online
Copyright © 2007 RySa