Zespól Szkól nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie
Nawigacja
Facebook
Historia szkoły
Patron szkoły
STRONA GŁÓWNA
    Dla uczniów
     Kontakty zagraniczne
     Osiągnięcia sportowe
     Kalendarz szkolny
     Biblioteka
     Plan lekcji
     Przydatne dla uczniów
     Podręczniki szkolne
     Publikacje nauczycieli
     Samorząd Szkolny
     Gazetka
    Rekrutacja
     Oferta edukacyjna
     Nabór do gimnazjum
     Nabór do szkół ponadgimnazjalnych
    Egzaminy
     Egzaminy szkolne
     HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH
     Do MATURY
    Dla rodziców
     Dokumenty szkoły
     Rada Rodzców
     Zebrania z rodzicami
     Kontakt z wychowawcą
     PRZYJAZNA SZKOŁA
    Po godzinach
     Orkiestra
     Szkolne Koło TP AK
     Telewizja Cyfrowa DVBT
    Pozostałe
     Forum
     Szukaj
     Sponsorzy
     Zamówienia publiczne
    
Ostatnie Artykuły
Brak zawartości dla tego panelu
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 492
Nieaktywowany Użytkownik: 167
Najnowszy Użytkownik: iwona 123
WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W SZCZECINIE

MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA
W NABORZE 2015/16

GIMNAZJUM NR 22

 KLASA SPORTOWA (koszykówka, siatkówka)
 KLASA OGÓLNA

TECHNIKUM KOLEJOWE

 TECHNIK ELEKTRYK
 TECHNIK SPEDYTOR
 TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 4

 ELEKTRYK
 ELEKTROMECHANIK

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2015

 

W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2015 miesięcznika "Perspektywy" nasze Technikum Kolejowe, w kategorii "EGZAMINY ZAWODOWE" zajęło 39 miejsce (na ok.3000 techników) w kraju. To bardzo wysoki wynik !!!. Gratulujemy absolwentom i nauczycielom !

nabor_ponadgimnazjalne

Zarządzenie nr 4/2015

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dniaw sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych na rok szkolny 2015/2016.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2015/2016

SZKOŁA

ZAWÓD

PRZEDMIOTY PRZELICZANE
NA PUNKTY

TECHNIKUM KOLEJOWE

technik spedytor

język polski

język obcy

informatyka

zajęcia techniczne

technik elektroenergetyk transportu szynowego

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik elektryk

technik eksploatacji portów
i terminali

ZASADNICZA SZKOŁA
ZAWODOWA NR 4

elektryk

język polski

język obcy

informatyka

zajęcia techniczne

elektromechanik

monter-elektronik

ślusarz

Terminy dotyczące przyjęć do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego:

od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r.

do godziny 15.00

Składanie  wniosków przez kandydatów do szkół

od 8 do 12 czerwca  2015 r.

Przeprowadzenie sprawdzianów predyspozycji językowych/ uzdolnień kierunkowych (oddziały międzynarodowe, oddziały dwujęzyczne, szkoły dwujęzyczne) lub prób sprawności fizycznej (szkoły i oddziały sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego)

do 17  czerwca 2015 r.

Ogłoszenie wyników  ww. sprawdzianów i prób sprawności

od 19 do  24 czerwca 2015 r.

Możliwość dokonywania zmian w wyborze szkoły

dnia 26 czerwca 2015r.

Dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wręczenie uczniom świadectw ukończenia gimnazjum (oraz ich kserokopii) i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 26 czerwca do  30 czerwca 2015r.
do godz. 1500

Złożenie przez kandydata kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył oraz innych wymaganych dokumentów

 do 3 lipca 2015 r.  do godz. 15.00              

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do oddziałów
klasy pierwszej szkoły,
 zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

 do 8 lipca 2015r. do godz. 12.00

 

Kandydaci  umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki  w gimnazjum.

do 8 lipca 2015 r.  do godz. 1400

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (uszeregowane                     w kolejności alfabetycznej) lub informację o liczbie wolnych miejsc. Lista zawiera  też najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 Możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej  szkoły

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia  otrzymania  pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Możliwość złożenia, do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 28 sierpnia 2015r.

Dodatkowe postępowania uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami

 

Przyjmowanie podań kandydatów do szkół.

1.    Kandydaci do oddziałów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: czteroletniego technikum oraz trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej mogą składać podania\kwestionariusze do nie więcej niż trzech szkół.

2.    Kandydat w procesie rekrutacyjnym posługuje się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, które kandydat ukończył. Każda strona kopii winna być opatrzona datą, pieczęcią urzędową szkoły oraz imienną pieczątką dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby oraz powinna zawierać adnotację „Stwierdzam zgodność z oryginałem”.

3.    Do podania\kwestionariusza należy dołączyć:

 • potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 • zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

 

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do szkół.


1.    O przyjęciu kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych decydują kryteria zawarte w statucie szkoły uwzględniające w szczególności:

1)    przeliczane na punkty wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki  chemii),
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

2)    przeliczane na punkty oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły,

3)    punkty za osiągnięcia ucznia, w tym za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem oraz za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną,

4)    punkty za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

2.    Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów:

1) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:

 • języka polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki  chemii),
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

2) maksymalnie 100 punktów za „świadectwo”, w tym:

a)    maksymalnie 60 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

 • stopień celujący          – 15 punktów,
 • stopień bardzo dobry  – 12 punktów,
 • stopień dobry              –   9 punktów,
 • stopień dostateczny    –   5 punktów,

b)    maksymalnie 40 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:

 

 • 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
 • maksymalnie 35 punktów za inne osiągnięcia, w tym: co najmniej 10 punktów za zdobycie przez kandydata tytułu finalisty konkursu dla gimnazjalistów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu lub za zdobycie tytułu finalisty Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

- 10 pkt. - finalista konkursu na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
-   5 pkt. - ocena z zachowania : bardzo dobre, wzorowe
-   5 pkt. - osiągnięcia sportowe lub artystyczne
- 10 pkt. - certyfikaty językowe
-  5 pkt.  - aktywny udział w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, organizacjach społecznych

c)    sposób przeliczania na punkty wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych ustala szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.


Wykaz olimpiad i konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjum.


Program olimpiad i konkursów obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu co w postępowaniu rekrutacyjnym wyczerpuje postanowienie § 8 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232);


1. Olimpiady przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej:
    a) Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów;
    b) Olimpiada Informatyczna dla Gimnazjalistów;
    c) Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów.

2. Konkursy dla uczniów gimnazjum przeprowadzone w roku szkolnym 2014/2015,  których organizatorem jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty:

a) Konkurs Polonistyczny ;
b) Konkurs Matematyczny;
c) Konkurs Fizyczny;
d) Konkurs Chemiczny;
e) Konkurs Biologiczny;
f) Konkurs Historyczny z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie;
g) Konkurs Geograficzny;
h) Konkurs Języka Angielskiego;
i) Konkurs Języka Niemieckiego.

Instytucje wspierające
55 lecie Szkoły
Zapraszamy Absolwentów na obchody 55 lecia Szkoły

2-3 X 2015r
ZOBACZ PROGRAM
EFS - pracownie

Nasza szkoła korzysta z pracowni komputerowych współfinansowanych przez EFS

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2007 RySa